XLX Multiprotocol Gateway Reflector


      XLX124 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1  /  Service uptime: 120 days 13:55:21
00:52 JST/JA8IBG
Network interfaces Statistics
eth0
Day RX TX Avg Rx Avg TX
18.05.2021 20.95 MB 12.90 MB 975.00 KB 917.00 KB
17.05.2021 675.58 MB 549.62 MB 598.00 KB 636.00 KB
16.05.2021 701.29 MB 453.04 MB 293.00 KB 46.00 KB
15.05.2021 732.19 MB 470.50 MB 191.00 KB 516.00 KB
14.05.2021 644.94 MB 417.37 MB 967.00 KB 380.00 KB
13.05.2021 723.57 MB 462.99 MB 583.00 KB 1009.00 KB
12.05.2021 651.34 MB 383.08 MB 347.00 KB 83.00 KB
11.05.2021 686.65 MB 468.92 MB 661.00 KB 937.00 KB
10.05.2021 694.18 MB 444.48 MB 185.00 KB 488.00 KB
09.05.2021 677.31 MB 430.46 MB 315.00 KB 469.00 KB
08.05.2021 675.21 MB 491.32 MB 213.00 KB 329.00 KB
07.05.2021 719.38 MB 484.02 MB 385.00 KB 21.00 KB
06.05.2021 654.46 MB 392.89 MB 472.00 KB 915.00 KB
05.05.2021 658.38 MB 400.18 MB 392.00 KB 189.00 KB
04.05.2021 669.36 MB 377.55 MB 373.00 KB 559.00 KB
03.05.2021 684.13 MB 439.64 MB 132.00 KB 651.00 KB
02.05.2021 701.02 MB 422.66 MB 21.00 KB 675.00 KB
01.05.2021 667.37 MB 508.12 MB 376.00 KB 119.00 KB
30.04.2021 603.49 MB 425.80 MB 499.00 KB 821.00 KB
29.04.2021 617.14 MB 423.13 MB 140.00 KB 134.00 KB
28.04.2021 612.38 MB 425.68 MB 386.00 KB 692.00 KB
27.04.2021 615.92 MB 404.33 MB 945.00 KB 336.00 KB
26.04.2021 609.41 MB 398.90 MB 421.00 KB 921.00 KB
25.04.2021 602.78 MB 395.66 MB 798.00 KB 676.00 KB
24.04.2021 594.51 MB 383.88 MB 526.00 KB 901.00 KB
23.04.2021 616.41 MB 462.79 MB 415.00 KB 806.00 KB
22.04.2021 593.96 MB 431.10 MB 984.00 KB 103.00 KB
21.04.2021 576.28 MB 391.68 MB 291.00 KB 698.00 KB
20.04.2021 572.47 MB 388.99 MB 480.00 KB 1010.00 KB
19.04.2021 590.08 MB 409.07 MB 87.00 KB 70.00 KB
Month RX TX Avg Rx Avg TX
May 11.36 GB 7.43 GB 311.00 KB 747.00 KB
April 17.71 GB 11.86 GB 645.00 KB 336.00 KB
March 18.02 GB 11.80 GB 496.00 KB 952.00 KB
February 14.86 GB 10.58 GB 254.00 KB 23.00 KB
January 17.41 GB 11.33 GB 744.00 KB 488.00 KB
December 18.00 GB 12.22 GB 872.00 KB 850.00 KB
November 16.85 GB 11.20 GB 999.00 KB 903.00 KB
October 16.38 GB 11.15 GB 684.00 KB 704.00 KB
September 16.66 GB 11.88 GB 910.00 KB 532.00 KB
August 19.58 GB 13.25 GB 512.00 KB 903.00 KB
July 18.93 GB 12.72 GB 664.00 KB 102.00 KB
June 19.74 GB 12.93 GB 953.00 KB 298.00 KB
ja8ibg@gmail.com